Privātuma politika

1. Ievads

Šis Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par Rakstniecības un mūzikas muzeja veikto fizisko personu datu apstrādi. Šī Privātuma politika attiecas uz to fizisko personu datiem, kas iegūti no datu subjekta - RMM klienta (Pircējs) biļešu tirdzniecības ietvaros, neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati sniegti (elektroniski, papīra formātā vai mutiski). Pārzinis rūpējas par Lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un personas datu apstrādes jomā.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija
Pārzinis ir Rakstniecības un mūzikas muzeja, reģistrācijas numurs 90009175091, adrese Rīgā, Pulka iela 8 (Pārzinis). Tīmekļa vietne: www.rmm.lv, e-pasts:muzejs@rmm.lv, tālrunis: 67216425. Rakstniecības un mūzikas muzeja datu aizsardzības pakalpojumus veic SIA “AB 19”, e-pasts: personasdati@rmm.lv.

3. Datu apstrādātājas un tā kontaktinformācija
Datu apstrādātājs ir SIA “DIVI grupa”  adrese Rīgā, Fridriha Candera iela 1, (Datu apstrādātājs) Tīmekļa vietne: www.di.lv, e-pasta adrese: info@di.lv;  tālrunis: 25440073

4. Datu apstrādes nolūki, juridiskais pamats
Pārzinis apstrādā Pircēju personas datus, lai noslēgtu ar Pircēju biļešu pirkuma līgumu un nodrošinātu tā izpildi. Apstrāde notiek, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
          a. līguma noslēgšanai un izpildei - pēc Pircēja pieteikuma;
          b. ar datu subjekta - Pircēja piekrišanu;
          c. normatīvajos aktos noteikto Pārziņa un Datu apstrādātāja pienākumu izpildei;
          d. RMM leģitīmo interešu nodrošināšanai

5. Personas datu kategorija
s
Pārzinis nosaka Datu apstrādātājam apstrādāt šādas personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, e-pasta adrese.

6. Personas datu saņēmēju kategorijas
Dati tiek izpausti tiem Pārziņa un Datu apstrādātāja darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo darba pienākumu veikšanai. 

7. Datu subjektu kategorijas
Datu subjektu kategorijas – RMM esošie, bijušie un potenciālie klienti.

8. Datu nodošana ārpus Latvijas
Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai. 

9. Datu glabāšanas ilgums
Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis nosaka Pircēja personas datu dzēšanas periodu līdz brīdim, kad vairs nav spēkā datu apstrādes iemesls, izņemot gadījumus, ja Pārziņa tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).  

10. Datu subjekta piekļuve personas datiem
RMM nodrošina Lietotājam normatīvajos aktos noteikto datu subjekta tiesību īstenošanu, tai skaitā informāciju attiecībā uz Pircēja datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līguma noslēgšana vai izpilde). Pircējs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Pircēja  pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Pircēja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pircējam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.  

11. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā vai uz e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv.