Lietošanas noteikumi

Rakstniecības un mūzikas muzeja interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Vispārīga informācija

1.1 Šie noteikumi ir saistoši Rakstniecības un mūzikas muzeja, reģistrācijas numurs 90009175091, adrese Rīgā, Pulka iela 8, e-pasta adrese: muzejs@rmm.lv (RMM), interneta veikala tehniskais nodrošinātājs SIA “DIVI grupa” adrese Rīgā, Fridriha Candera iela 1, e-pasta adrese: info@di.lv (Pārdevējs), un personām, kuras lieto RMM interneta veikalu tīmekļa vietnē https://biletes.rmm.lv(Interneta veikals), kuru administrē RMM.
1.2. Persona, kura lieto Interneta veikalu, lai iegūtu informāciju vai iegādātos biļeti uz RMM vai RMM rīkotu pasākumu, var būt fiziska vai juridiska persona (Pircējs).
1.3. Lietojot Interneta veikalu un iegādājoties biļetes (Biļetes), Pircējs piekrīt šiem Interneta veikala lietošanas noteikumiem, biļešu tirdzniecības privātuma politikai.

2. Biļešu iegāde un saņemšana
2.1. Biļešu pirkšanu Pircējs var veikt pēc prasītās kontaktinformācijas ievadīšanas vai arī reģistrēšanās vai autorizēšanās Interneta veikalā.
2.2. Interneta veikala Pircēja iepirkuma grozā ievietoto Biļešu apmaksai tiek dotas 15 (piecpadsmit) minūtes no brīža, kad iepirkumu grozam pievienota pirmā Biļete. Pirkuma apmaksu var veikt, izmantojot norēķinu karti (VISA vai MasterCard) un ar Interneta veikalā norādīto internetbanku starpniecību.
2.3. Veicot samaksu Interneta veikalā, Pircējs apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.
2.4. Interneta veikalā iegādātas Biļetes tiek nosūtītas uz Pircēja norādītu e-pasta adresi ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc pirkuma apstiprinājuma Interneta veikalā.
2.5. Pārdevējs nepārbauda Pircēja tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi. Ar atlaidi iegādātās biļetes ir derīgas tikai kopā ar dokumentu, kas apliecina apmeklētāja konkrēto statusu. Apmeklētājam, kurš kopā ar biļeti, kas iegādāta ar atlaidi, nevar uzrādīt derīgu, statusu apliecinošu dokumentu (apliecību), ieeja tiek liegta. Šādā gadījumā apmeklētājs ir tiesīgs RMM kasē piemaksāt starpību starp biļetes pilno cenu un cenu, par kādu iegādāta biļete ar atlaidi, lai varētu apmeklēt izvēlēto pasākumu.
2.6. Pārdevējs patur tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.
2.7. Interneta veikalā iegādātas Biļetes reģistrētiem interneta veikala lietotājiem ir pieejamas sadaļā Mani pirkumi pēc autentificēšanās interneta veikalā.
2.8. Neskaidrību gadījumā, kas radušās, izmantojot interneta veikalu www.biletes.rmm.lv Pircējs var sazināties ar Pārdevēju, zvanot uz tālruni 25440073 (darba dienās 9:00-18:00) vai rakstot e-pastu uz biletes@rmm.lv.
2.9. Pārdevējs nav atbildīgs par pasākuma saturu, kvalitāti, informāciju vai reklāmu.

3. Biļešu atgriešana
3.1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.255, „Noteikumi par distances līgumu”. Atteikuma tiesību izmantošana, punktā: 22.12. tiek noteikts, ka “patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja - līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā”. Pircēja www.biletes.rmm.lv nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad RMM ir paziņojis savādāk.
3.2. Pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā klientam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība.
3.3 Par pasākuma atcelšanu, pārcelšanu vai norises vietas maiņu RMM publiski paziņo nekavējoties pēc šāda lēmuma pieņemšanas RMM tīmekļa vietnēs www.rmm.lv un www.biletes.rmm.lv Interneta veikalā iegādātu biļešu pirkuma summu Pārdevējs atmaksā Pircējam divu nedēļu laikā pēc pasākuma atcelšanas, pārcelšanas vai norises vietas maiņas lēmuma publiskā paziņojuma uz kontu, no kura veikts norēķins par biļetes iegādi.
3.4 Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties biletes.rmm.lv tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā valdošo likumdošanu.

4. Pircēja sniegto datu izmantošana
4.1. Pircējs Interneta veikalā informāciju par sevi, kas nepieciešama Biļešu iegādei un to piegādei, sniedz pēc savas brīvas gribas. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu.
4.2. Pircēja iesniegtos datus RMM un Pārdevējs izmanto vienīgi Pircēja interesēs saskaņā ar Privātuma politiku un datu apstrādes noteikumiem.
4.3. Pircējs iesniegtos datus var rediģēt un dzēst.
4.4. Pircējs ir atbildīgs par Pircēja Interneta veikala lietotāja vārda un paroles drošu izmantošanu un glabāšanu.

5. Citi noteikumi
5.1. Interneta veikala nesankcionētas izmantošanas gadījumā, pieeja tam var tikt slēgta.
5.2. Domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja tas neizdodas, tad strīds tiek risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Privātuma politika

1. Ievads

Šis Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par Rakstniecības un mūzikas muzeja veikto fizisko personu datu apstrādi. Šī Privātuma politika attiecas uz to fizisko personu datiem, kas iegūti no datu subjekta - RMM klienta (Pircējs) biļešu tirdzniecības ietvaros, neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati sniegti (elektroniski, papīra formātā vai mutiski). Pārzinis rūpējas par Lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un personas datu apstrādes jomā.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija
Pārzinis ir Rakstniecības un mūzikas muzeja, reģistrācijas numurs 90009175091, adrese Rīgā, Pulka iela 8 (Pārzinis). Tīmekļa vietne: www.rmm.lv, e-pasts:muzejs@rmm.lv, tālrunis: 67216425. Rakstniecības un mūzikas muzeja datu aizsardzības pakalpojumus veic SIA “AB 19”, e-pasts: personasdati@rmm.lv.

3. Datu apstrādātājas un tā kontaktinformācija
Datu apstrādātājs ir SIA “DIVI grupa”  adrese Rīgā, Fridriha Candera iela 1, (Datu apstrādātājs) Tīmekļa vietne: www.di.lv, e-pasta adrese: info@di.lv;  tālrunis: 25440073

4. Datu apstrādes nolūki, juridiskais pamats
Pārzinis apstrādā Pircēju personas datus, lai noslēgtu ar Pircēju biļešu pirkuma līgumu un nodrošinātu tā izpildi. Apstrāde notiek, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
          a. līguma noslēgšanai un izpildei - pēc Pircēja pieteikuma;
          b. ar datu subjekta - Pircēja piekrišanu;
          c. normatīvajos aktos noteikto Pārziņa un Datu apstrādātāja pienākumu izpildei;
          d. RMM leģitīmo interešu nodrošināšanai

5. Personas datu kategorija
s
Pārzinis nosaka Datu apstrādātājam apstrādāt šādas personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, e-pasta adrese.

6. Personas datu saņēmēju kategorijas
Dati tiek izpausti tiem Pārziņa un Datu apstrādātāja darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo darba pienākumu veikšanai. 

7. Datu subjektu kategorijas
Datu subjektu kategorijas – RMM esošie, bijušie un potenciālie klienti.

8. Datu nodošana ārpus Latvijas
Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai. 

9. Datu glabāšanas ilgums
Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis nosaka Pircēja personas datu dzēšanas periodu līdz brīdim, kad vairs nav spēkā datu apstrādes iemesls, izņemot gadījumus, ja Pārziņa tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).  

10. Datu subjekta piekļuve personas datiem
RMM nodrošina Lietotājam normatīvajos aktos noteikto datu subjekta tiesību īstenošanu, tai skaitā informāciju attiecībā uz Pircēja datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līguma noslēgšana vai izpilde). Pircējs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Pircēja  pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Pircēja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pircējam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.  

11. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā vai uz e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv.

Biļešu saņemšana

1. Veicot samaksu Interneta veikalā, Pircējs apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.
2. Interneta veikalā iegādātas Biļetes tiek nosūtītas uz Pircēja norādītu e-pasta adresi ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc pirkuma apstiprinājuma Interneta veikalā.
3. Interneta veikalā iegādātas Biļetes tiek nosūtītas uz Pircēja norādītu e-pasta adresi ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc pirkuma apstiprinājuma Interneta veikalā un reģistrētiem lietotājiem pieejamas sadaļā Mani pirkumi pēc autentificēšanās interneta veikalā